Page 13 - Tanı veTedavi
P. 13

tespit edinceye ve ortadan kaldırıncaya kadar hastada      KORONER YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
bulundurulan ve daha sonra çıkarılan kalbe ritm sağlayıcı
pilin takılması işlemidir.                   Kalp krizi gibi yaşamı tehtit eden kardiyak acil durumlarında tedavi
KALICI KALP PİLİ İMPLANTASYONU: Kalpteki ritm yavaşlaması    hizmeti sağlayan koroner yoğun bakım ünitemiz mevcuttur.
kalıcı bir hal aldığı durumlarda sürekli olarak hastaya ritm
sağlayıcı pilin takılması işlemidir.                     SERVİS HİZMETLERİ
BİVENTRİKÜLER KALP PİLİ İMPLANTASYONU: Kalp yetmezliği
gelişmiş ve kalbin odacıkları arasındaki eş zamanlı çalışma   Koroner yoğun bakım ünitesinde tedavisi tamamlanan hastaların teda-
düzeninin bozulmuş olduğu durumlarda kalp ritmini ve oda-    vilerinin devam edildiği aileleri ile birlikte olabilecekleri servisimizde;
cıklar arasındaki uyumu sağlayan pilin takılması işlemidir.   güler yüzlü personelimizle tekrar normal yaşantılarına kavuşturmaya
ICD İMPLANTASYONU: Kalp yetmezlikli ya da bir takım kalp    çalışmaktayız.
hastalıkları sonrası gelişebilecek ölüme sebebiyet verecek
ani ritm bozukluklarını tanıyan ve bozukluğu düzeltebilen
kalp pili takılması işlemidir. Kalp yetmezlikli hastalarda bi-
ventriküler kalp pili ile beraber takılabilmektedir.

ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMALAR:
Supraventriküler taşikardi,
HOCM (Hipertnofik Obstrüktif Kardiyomiyopati) tedavileri:
Sıklıkla çarpıntı şeklinde tariflenen ve çoğunlukla yaşam
konforunu bozan bazen de hayatı tehtit edebilen ani taşi-
kardi ataklarının cilt yolu ile kasık atar ve toplardamarın-
dan kalbe ulaşılarak bozukluğa neden olan bölgenin
bulunması ve ortadan kaldırılması işlemidir. Hasta bir
gece yatırılmakta ve ertesi gün taburcu edilerek
normal yaşantısına dönebilmektedir.

PERKUTAN AORT GİRİŞİMLERİ:
Evar, Tvar: Aort atardamarının çeşitli bölgele-
rinde bulunabilen anevrizma denen damar
genişlemesi, incelmesi ve sonrasında
yırtılarak hayatı tehtit edebilen hasta-
lığın metal stentlerle tedavi edilmesi
işlemidir.

PERKUTAN KALP KAPAĞI İŞLEMLERİ:
PMBV, TAVİ, pulmoner balon val-
vulopasty: Kalp içinde bulunan
çeşitli kapaklardaki darlıkların
cilt yolundan girilerek balon
yada metal stentle geniş-
letilmesi işlemidir.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18