Page 12 - Tanı veTedavi
P. 12

KARDİYOLOJİ

 TRANS ESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAPHY (TEE)

Endoskopik yöntemle ağız yoluyla yemek borusundan kalbin arka tarafına ulaşılıp kalbin daha detaylı olarak incelenmesi yöntemidir.
Rutin olarak yapılan ekokardiyografiye göre daha üstün bir işlem olan TEE işlemi lokal olarak boğazın uyuşturulması ile başlamakta ve
yaklaşık olarak 10 dakika sürmektedir. Rutin ekodan farklı olarak kalple cihaz arasında kemik doku olmaması nedeniyle kalp daha iyi
görüntülenebilmektedir.
Kapaklarla ilgili ( özellikle mitral) her türlü patoloji ( kaçak darlık , protez kapak , enfeksiyon vs. ) atriyal ve ventriküler septal defekt gibi kalbin
delik olduğu söylenen durumlar kalbin içinde yer kaplayan kitleler (pıhtı,tümör vs.) aortadan kaynaklanan patolojiler ( diseksiyon vs.) , kalp
ameliyatı sırasında kalp içinin ve yapılan işlemin değerlendirilmesinde bu işlemden faydalanmaktayız.

 GİRİŞİMSEL İŞLEMLER

KORONER ANGİOGRAFİ: Cilt yolundan, kasık, dirsek önyüz ya da el bileğinde bulunan atardamar vasıtasıyla kalp üzerinde bulunan damar-
ların gösterilmesi yöntemidir. Hasta uyutulmamakta ve işlem sonrası 4-6 saat sonra taburcu edilebilmekte, ertesi gün normal yaşantısına
devam edebilmektedir.

KORONER STENTLEME: Koroner anjiyografi yöntemi ile gösterilen kalp üzerindeki damarların içine anjiyografi yöntemiyle metal stentlerin
yerleştirilerek darlığın ortadan kaldırılması işlemidir. Hasta bir gece yatırılmakta, ertesi gün taburcu edilip normal yaşantısına devam edebil-
mektedir.
KAROTİS STENTLEME: Halk arasında şah damarı diye tabir edilen boyun atardamarının beyin içine giden bölümünde tespit edilen darlıkların

                                               anjiyografik yöntemle metal stentlerin yerleştirilerek giderilmesi işlemi-
                                               dir. Hasta bir gece yatırılmakta ertesi gün normal yaşantısına dönebil-
                                              mektedir.
                                             SUBCLAVİAN ARTER STENTLEME: Aortadan çıkıp kola giden damarların
                                             başlangıç noktası olan bu damarın içindeki darlıkların anjiografik yön-
                                            temle metal stentlerin yerleştirilerek giderilmesi işlemidir. Hasta bir gece
                                           yatırılmakta ertesi gün normal yaşantısına dönebilmektedir.
                                           RENAL ARTER STENTLEME: Böbrek atardamarındaki darlıkların anjiyografik
                                          yöntemle metal stentlerin yerleştirilerek giderilmesi işlemidir. Hasta bir gece
                                         yatırılmakta ertesi gün normal yaşantısına dönebilmektedir.
                                        ALT EKSTREMİTE ARTER STENTLEME: Uyluk ve bacakta bulunan atardamar içindeki
                                        darlıkların anjiyografik yöntemle metal stentlerin yerleştirilerek giderilmesi işlemi-
                                       dir. Hasta bir gece yatırılmakta ertesi gün normal yaşantısına dönebilmektedir.
                                      GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI : Ani olarak kalbin yavaşladığı durumlarda nedeni

        12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17